L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 1.216
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:30.738

dilluns, 15 de desembre del 2014

¿S'anava a un plenari o a un circ?


Molts de vosaltres, amics lectors i lectores, s'haveu dirigit a nosaltres preguntant quina és la regulació legal existent en la convocatòria d'un plenari. Alguns preguntàveu si era suficient només que l'alcalde expressara de paraula la seua voluntat de convocar un plenari, o si calia o no que estigués present el secretari municipal, i fins i tot si es podia celebrar sempre que hi haguera majoria encara que l'alcalde no fóra present. En cap dels supòsits que hem comentat es pot celebrar un plenari perquè siga legal.

La convocatòria del plenari està perfectament explicada dins del que seria la regulació del funcionament de les corporacions locals, i en especial entre els articles 77 a 139 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de las Entitats Locals. 

L'articulat és extens, i per tant anem a limitar-nos a informar d'aquells articles que donen llum i claredat a la qüestió. 

L'article 80 diu (i ho deixem en l'original castellà): 

1. Corresponde al Alcalde o Presidente convocar todas las sesiones del Pleno. La convocatoria de las sesiones extraordinarias habrá de ser motivada.
2. A la convocatoria de las sesiones se acompañará el orden del día comprensivo de los asuntos a tratar con el suficiente detalle, y los borradores de actas de sesiones anteriores que deban ser aprobados en la sesión.
3. La convocatoria, orden del día y borradores de actas deberán ser notificados a los Concejales o Diputados en su domicilio.
4. Entre la convocatoria y la celebración de la sesión no podrán transcurrir menos de dos días hábiles, salvo en el caso de las sesiones extraordinarias urgentes. 

O siga ha de convocar l'alcaldia per escrit amb acompanyament de l'ordre del día i s'ha de comunicar al domicili particular de cada regidor. Res d'això s'havia complit. 

També han de passar dos dies feiners entre la convocatòria i la celebració. Com que la convocatòria s'hauria fet en dijous, en dissabte no haurien transcorregut els dos dies hàbils, una cosa que va impedir la convocatòria a més de l'advertiment de possible il·legat. 

Tot això es va donar a conéixer en la premsa divendres. Tot el món ho sabia, exceptuat sembla ser 12 regidors de l'Ajuntament, a pesar que alguns d'ells ho varen preguntar el mateix divendres a funcionaris i sabien que no estava convocat. 

L'article 81 diu, entre altres punts: 

2. Siendo preceptiva la notificación a los miembros de las Corporaciones locales de las correspondientes órdenes del día, en la Secretaría General deberá quedar debidamente acreditado el cumplimiento de este requisito. 
 
I això no va passar perquè no s'havia notificat a cap regidor la convocatòria, perquè no existia.

L'article 90 ens parla de la constitució vàlida del Plenari i diu " En todo caso se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario de la Corporación o de quienes legalmente le sustituyan". 
 
I ni estava l'alcalde, cosa normal quant no havia convocat, ni estava el Secretari de la Corporació. 

Us hem donat a conéixer allò fonamental que diu el ROF. En bona lògica hem de pensar que, com a mínim, els portaveus dels partits saben la normativa. És incomprensible que un responsable d'un grup municipal desconega quines són les normes de convocatòria d'un plenari, i més encara quan un dels portaveus és llicenciat en dret. 
A partir d'ací que cadascú en traga conclusions. ¿Els regidors de l'oposició vallera assistien a un plenari o conscientment sabien que acudien a un paripé, a un circ? Vosaltres teniu la paraula.
-

4 comentaris:

Anònim ha dit...

¿ Pero a alguien le queda la duda de que fué un espectáculo circense con pallasos y todo ? Eso sí, el pallaso gordo y listo y el pallaso que se cree listo pero es tonto de remate pués pudiendo ser la estrella del espectáculo se conforma con ser mera comparsa primero de unos y ahora de otros. También está la saltinbanqui que cambia de un sitio a otro y el resto de la cuadrilla de el bombero-torero. Vamos, espectáculo completo.

Anònim ha dit...

A un circ

Anònim ha dit...

Açó es un sense trellat, perque Manolo Vidal sap que la convocatòria ha de notificar-se per a celebrar el Ple. Després de anys d'alcalde deuría de saber-lo, si no heu sap "apaga y vamonos".
L'exequip de govern, també heu deuría de saber, per haver participat i coneixer el sistema de les convocatòries.
Si realment no coneixen el procediment, cal dir-li a Jordi que'ls apunte al repàs.

Anònim ha dit...

A un circ cutre i de mal gust.