L'equip de la "La Cotorra de la Vall" es reserva el dret a publicar o no les noticies o els comentaris rebuts si considera que són d'actualitat, aporten novetats o són punts de vista interessants i/o qualsevol dada, fet o circumstància que puga interessar en relació amb una noticia oferida. Els articles enviats i els d'opinió se signaran amb el nom real i domicili de l'autor, identificat amb fotocopia del DNI o equivalent. Si voleu fer-nos arribar qualsevol informació podeu usar el nostre correu electrònic: lacotorradelavall@gmail.com

PÀGINES LLEGIDES AHIR: 2.969
PÀGINES LLEGIDES EN AQUEST MES:62.629

dimecres, 20 de gener del 2010

Més sobre el pressupost del 2010

Hem rebut un correu on el Grup Municipal del Bloc ens envia la intervenció del seu portaveu, Jordi Juan, en el debat dels pressupostos. La reproduïm integra, malgrat la seua llargària, perquè pensem pot servir d'informació general sobre els mateixos.


El govern municipal ha presentat un pressupost de 23.106.000 euros, quasi 4 milions més que en 2009 pel que fa a ingressos i despeses. Com a nota destacada en aquesta pujada, direm que els ingressos que per l’IBI urbà (la contribució), enguany s’obté un milió d’euros més perquè els veïns van a pagar d’IBI un 20% més que l’any passat.
Als ingresos totals, trobem 3.322.000 euros en inversions que són les quotes a pagar pels propietaris per urbanitzar la zona de la Sardina en la platja. També es preveu ingressar 1.145.000 euros de la venta de la parcela K del Golfo, una venta que se’ns suposa difícil en els temps que corren.
Cal dir que de la seua venta depén la construcció de la futura depuradora. A l’Ajuntament li correspon posar els terrenys i la venta finançarà l’expropiació dels terrenys. La venta d’esta parcela determinarà el futur de la depuradora i dels sectors del Pla General d’Ordenació Urbana. També s’ingressen 350.000 euros del PLAN E, finançant com marca la normativa despeses d’educació, dependència i benestar social.
Faig estes observacions per entendre perquè el pressupost de 2010 ascendeix a més de 23.000.000 d’euros.
Diu la memòria d’alcaldia que els pressupostos del PP es caracteritzan per ser realistes. Si este govern ha portat a l’Ajuntament a remanents en tresoreria de més de tres i quatre milions d’euros EN NEGATIU en 2007 i en 2008 és precisament perquè en esta legislatura s’han confeccionats pressupostos que poden ser de tot menys realistes.
La tècnica que usa este govern per quadrar els pressupostos ha sigut maximitzar les partides d’ingressos. Coincidesc en l’informe d’Intervenció, punt onzé, on diu “les quantitats consignades en el pressupost d’ingressos són superiors als que s’han liquidat durant l’exercici 2009, no existint cap raó que ho justifique en l’entorn de crisis econòmica global en què ens trobem”.
La mateixa frase ja estava qa l’informe d’intervenció del pressupost de 2009. Però anem a les xifres i donem només alguns exemples: Així en l’IAE (Impost Activitat Economica) han pressupostat 196.000 euros quan la recaptació de l’any passat ha sigut 172.000; en la taxa de cementeri pressuposten 100.000 euros quan en el 2009 han recaptat 39.000; en el ICIO (Impost de Construccions i Obres) han pressupostat 350.000 euros i els he de recordar que en el 2009 en pressupostaren 617.000 i només s’han cobrat 194.000, per últim en la Taxa de Licencia Urbanistica en pressuposten 87.000 euros quant l’any passat en cobrarem 48.000 del pressupostat que va ser 152.000 euros.
En un entorn de crisi econòmica preveuen recaptar més dels impostos IAE, ICIO i més de la taxa de licència urbanística i de nou han augmentat la taxa del cementeri. Pareix ser que cada any els veïns van pitjor de salut. També han pressupostat més diners en multes i d’incompliment d’ordenances. ¿Per què consideren que els veïns van a fer més infraccions any rere any?.
¿Són estos uns pressupostos reals? Està clar que no i és si foren reals no hauria arribat este govern a aconseguir remanents de 3 i 4 milions d’euros en negatiu. El remanent de 2009 encara no es coneix però de l’estat de la liquidació del pressupost es dedueix que de nou serà negatiu.
Els remanents negatius que hem tingut i que tindrem han obligat a este Ajuntament a cobrar per anticipat 12 anys del cànon de l’aigua, però no per a fer inversions sinó per a cobrir dèficits d’anys anteriors.
Els remanent negatius han obligat a este Ajuntament a retallar les subvencions a clubs esportius i associacions i a eliminar les ajudes a comerços per a fer-se més accessibles.
Per a sanejar l’economia de l’Ajuntament una de les principals eines de que disposa esta Alcaldia i este Govern és un Pla de Sanejament aprovat només amb els vots del PP el 3 de novembre de 2008. Però pareix ser que el PP no es creu el seu Pla de Sanejament perquè este pressupost de 2010 tampoc el compleix, tal i com es desprén de l’informe emés per Intervenció.
El que ha de situar a la hisenda d’este Ajuntament pel bon camí és, en teoria, el Pla de Sanejament 2008-2011 i, si no es compleix, este govern ha de reaccionar ja, actualitzar-lo perquè es complesquen els objectius per al 2011 i crear i convocar ja, tal i com deia el propi Pla de Sanejament una comissió de seguiment que siga plural i que pressione a la Regidoria d’Hisenda a situar este Ajuntament pel bon camí.
Diu també la memòria d’Alcaldia que els pressupostos del PP no suposen una major càrrega fiscal. No entenem esta frase quan s’han pujat les taxes en un 5% en moments on l’IPC estava al voltant del 0%.
La partida de reconeixements extrajudicials de crèdits és la partida per a pagar factures de feines realitzades l’any anterior i és una mostra més de que els pressupostos presentats per al 2010 són irreals. En 2008 els reconeixements extrajudicials ascendiren a 845.000 euros i en 2009 a 1.142.000 euros. Per tant, no entenem com enguany sols es destina 550.000 euros a esta partida i menys encara, quan acabem d’aprovar un reconeixement extrajudicial de 290.000 i en la intervenció ja es disposa d’un total de 1.440.000 euros en factures de 2009 que encara estan per pagar.
Actualment, les factures més recents que s’estan pagant, són de juliol de 2009. Si volem que els proveedors de l’Ajuntament cobren el més ràpid possible, esta partida de reconeixements extrajudicials s’haurà d’augmentar.

Tècnicament, este pressupost de 2010 compta amb l’informe desfavorable d’Intervenció i no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Que este pressupost no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària significa que no té la capacitat de pagar les despeses corrents a partir d’ingressos corrents. En particular, a este pressupost encara li falten més de 1.800.000 euros per a arribar a este objectiu tal i com es desprén del punt seté de l’informe d’Intervenció. Tampoc complia l’objectiu d’estabilitat pressupostària el pressupost de 2009.

De nou, la única possibilitat de seguir fent inversions és seguir endeutant-se. Este Ajuntament té un endeutament de més de 16 milions d’euros i de nou este pressupost no és capaç de baixar-lo quan suposa quasi 900 euros per habitant.

El BLOC vota en contra d’este pressupost. El BLOC vota en contra de la política econòmica del PP i d’un pressupost irreal igual que els dels anys anteriors on les partides d’ingressos han estat maximitzades i que segur que de nou donarà lloc a una liquidació negatica amb les conseqüències negatives que açò comporta.
El BLOC vota en contra d’un pressupost que no segueix el Pla de Sanejament 2008-2011 i que per tant no ajudarà a sanejar la hisenda d’este ajuntament, un pressupost que compta amb l’informe en contra d’Intervenció igual que els dels anys anteriors i que continua amb un endeutament de més de 16.000.000 d’euros.
El BLOC vota en contra d’un pressupost que no té la capacitat d’autofinançar-se ja que no compleix l’objectiu d’estabilitat pressupostària i que tampoc té la capacitat de pagar amb rapidesa als proveïdors de l’Ajuntament.

8 comentaris:

Un de tavernes ha dit...

Val...a vore si algú del bloc vos facilita un resum dels diners que es destinen a les diferents associacions i entitats del polbe fcc, troyanos, etc... com altres vegades ho haveu publicat...

La Cotorra de la Vall ha dit...

Aquest és l'edicte que apareix publicat avui, BOP 17/2010 i on diu clarament que s'ha d'exposar al públic per a consulta i possibles al·lagacions. Pensem que millor aixó que les dades que us podem facilitar nosaltres.

Ajuntament de Tavernes de la Valldigna
Secció F0:Intervenció General
Activitat 13: Fiscalització de Despeses
Edicte de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna sobre aprovació inicial del pressupost municipal per a l'exercici 2010.
EDICTE
L'Ajuntament en Ple de Tavernes de la Valldigna, en sessió 02/10 de caràcter ordinari celebrada el dia 18 de gener de 2010, ha aprovat inicialment el pressupost general i únic d'aquesta Corporació per a l'exercici de 2010, per un import de 23.106.068,24 euros. L'acord i l'expedient esmentats queden exposats al públic durant un termini de 15 dies, a partir de l'endemà de la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la Província, amb la finalitat que, mentre dure el termini esmentat, els interessats que s'assenyala en l'apartat 1 de l'article 170 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de Llei Reguladora de les Hisendes Locals, puguen examinar-lo i presentar les reclamacions escaients davant el Ple de la Corporació pels motius que s'indiquen en l'apartat 2 de l'article esmentat. De no presentar-se cap reclamació, l'expedient es considerarà definitivament aprovat.
Tavernes de la Valldigna, 19 de gener de 2010.-L'alcalde-president, Manuel Vidal Almiñana.
2010/1451

La Cotorra de la Vall ha dit...

Com a complement de l'anterior, i cenyint-nos al que preguntes et direm que per al contracte de fem i neteja de carrers hi ha pressupostat enguany una quantitat superior als 1'7 milions d'euros; per a les subvencions esportives i a les entitats i associacions culturals ja hem dit que són les mateixes del 2009, en total sobre els 360.000 euros. En el cas dels troyanos pots llegir el que s'ha dit sobre el tema: sembla ser que no hi ha cap conveni ni contracte i es pagaria de despeses generalsbé. En el 2009 les factures de Troyanos eren de 110.000 segons el regidor del PSOE Santosjuanes

Un de tavernes ha dit...

Gracies cotorra.

Filósof ha dit...

No tota la gent que està de concejal a l'actual ajuntament pot fer un informe com el que ha fet el regidor Jordi Juan. I és d'agrair que quede en blanc sobre negre les seus opinions que podrem contrastar després.
Ja dic que no tots els concejals i/o concejales poden fer. Això no vol dir que siguem millors o pitjors regidors, sols vol dir que es té una seguretat en allò que es diu. Serveix també per a fer el que tot polític, i més si es dirigent d'un partit ha de fer, pedagogía: Ensenyar a la resta el perquè i el com es fan les coses.
D'ací naix el meu reconeixement i considerar que no és una nota de premsa, sino un article que gràcies a La Cotorra, i tot i ser extens, serveix perquè una part de ciutadans i ciutadanes pugam estar informats. He estat fora aquesta semana i puc dir que connectat al meu poble. Per tant, no vull saber que Tavenes deu 14, 16 o 20 milions d'euros. Vull saber que estan fent, on estan rebaixant pel tema de la crisi, com es produeix l'endeutament del meu poble. En fi vull saber, m'agrada saber, d'aci el meu nom, i textos com aquests en la Cotorra ens ajuden. Abans esperava Quinzedies, la Veu de la Valldigna, però portaven el seu temps i l'extensió era important, s’havia de retallar.
A La Cotorra no cal retallar, es immediat. Però el que no he tingut mai es un buttlet de l'ajuntament explicant els pressupostos. Com diu el veí de columna, Falcó, sols servim per a que els donem el vot. Tu que ´n’opines foraster. Caldria en els temps que corren que et canviares el nom. La xenofòbia ataca, no es cosa d'aquest article assenyat.

Un de tavernes ha dit...

Filosof...gran raonament.. Jo estava segur que existeix un document on s'expliquen els pressupostos. Si no és així, com han pogut presentar-los en un ple?... i segons he interpretat al DOGV h d'estar publicat l'endemà de la publicació del mateix DOGV.. llavors hui el tenim que tindre en algun que altre lloc.... es així cotorra?...

La Cotorra de la Vall ha dit...

Això es desprén del que hem informat. Hem consultat el web de l'ajuntament i només hi ha el del 2008. Ni 2009 ni 2010.
I pensem que ara per ara, el web és el millor lloc perquè la gent consulte i puga abaixar-se tot el document, fàcil i ràpid.
Ara tampoc és d'estranyar, perquè el web està en moltes coses molt desfassat.

falcó ha dit...

I com voleu estiga el web. A Tavernes, per no haver-hi no n'hi ha ni um meleït BIM (Butlletí d'Informació Muncipal) tal com se fa en alguns pobles més menuts que la capi de la Valldigna, especialment en aquells pobles on els mitjans de comunicació no s'aturen mai o quasi mai.

La millor manera de governar amb el denominat "rodillo" és la desinformació. Mentre el poble estiga desinformat o mal informat, millor per fer el que ens vinga de gana i evitar així que els veïns i veïnes tinguen una assenyada opinió de les coses alhora de restar-li protagonisme, relevància i força a l'oposició.

El que vivim a hores d'ara a Tavernes, més que una democràcia jo diria és un despotisme il·lustrat. És allò de "todo para el pueblo, pero sin el pueblo".